Programowanie Systemów Automatyki Inżynieria Systemów Komputerowych Systemy Informatyki Przemysłowej Elektronika Systemów Sterowania Inżynieria Systemów Komputerowych Programowanie Systemów Automatyki Elektronika Systemów Sterowania Systemy Informatyki Przemysłowej
Przedmioty i laboratoria


Przedmiotów i laboratoriów w bazie: 20
Sortuj według: Numer ID | Nazwa przedmiotu

Podstrona:  1 2 3 4  | Następna | Ostatnia

Technika cyfrowa
Układy scalone, projektowanie, wytwarzanie i zastosowania. Podstawy teorii układów cyfrowych, elementy algebry Boole'a: operatory logiczne, aksjomaty algebry, funkcje Boole'a, wyrażenia logiczne. Definicja układu cyfrowego: bramki logiczne, układy kombinatoryczne i sekwencyjne. Reprezentacja układów w języku VHDL. Układy cyfrowe, realizacja praktyczna. Standardowe układy serii 74, układy programowane przez użytkownika:CPLD i FPGA, układy projektowane przez użytkownika (semi-custom): Gate Array, Standard Cell, układy zamawiane przez użytkownika (full-custom). Układy kombinatoryczne, Tablice Karnaugh, Optymalizacja funkcji logicznych. Pojęcie kosztu układu. Optymalizacja dwupoziomowa, Optymalizacja wielopoziomowa: faktoryzacja, dekompozycja funkcjonalna. Przestrzenna reprezentacja funkcji Boole'a, Programy komputerowego wspomagania projektowania. Reprezentacja układów w języku VHDL. Reprezentacja liczb. Układy arytmetyczne: półsumatory, sumatory, układy odejmujące, układy mnożące. Reprezentacja układów w języku VHDL. Cyfrowe bloki funkcjonalne: multipleksery, demultipleksery, enkodery, dekodery, konwertery kodów, komparatory, arytmetyczne jednostki logiczne (ALU). Reprezentacja układów w języku VHDL.

Prowadzący: prof. dr hab. inż. Krzysztof Wawryn
Technika mikroprocesorowa
Rodziny mikroprocesorów 8 bitowych Motorola 6800, Motorola MC68HC05 oraz Intel 8051: ogólna charakterystyka i dane porównawcze, sygnały wejściowe i wyjściowe, cykle maszynowe, zasady współpracy z różnymi rodzajami pamięci, układy wejścia-wyjścia, systemy przerwań i ich realizacja, podstawowe układy. Układy programowe: sterowniki portów równoległych, sterowniki transmisji szeregowej, sterowniki klawiatur i wyświetlaczy ciekłokrystalicznych, sterowniki bezpośredniego dostępu do pamięci. Programowanie sterowników mikroprocesorowych w języku wewnętrznym procesora. Pisanie i uruchamianie programów na symulatorach oraz sterownikach mikroprocesorowych.
Materiały:Prowadzący: dr inż. Wiesław Madej
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
2010-07-01 13:42:03
Metoda zmiennych stanu. Związki pomiędzy równaniem różniczkowym, równaniem stanu, grafem przepływowym i schematem blokowym. Sterowalność i obserwowalność. Równania różnicowe. Transformata Z. Rozwiązywanie równań różnicowych. Różnicowe równania stanu. Dyskretna transformata Fouriera. Własności widmowe algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów. Twierdzenia o próbkowaniu. Aliasing. Metody syntezy filtrów cyfrowych. Projektowanie filtrów cyfrowych rekursywnych. Nierekursywne filtry cyfrowe.
Prowadzący: dr inż. Robert Wirski
Architektura systemów komputerowych
Architektura systemu komputerowego i zasad programowego sterowania tym systemem. Klasyfikacja systemów komputerowych: SISD, SIMD, MISD i MIMD. Struktura systemu komputerowego von Neumann'a. Mikrooperacje, mikroalgorytmy i sposoby ich opisania. Urządzenia arytmetyczno - logiczne (ALU) z logiką rozproszoną i skoncentrowaną. Etapy konstruowania ALU z logiką rozproszoną. Urządzenia sterujące pracą systemu komputerowego. Bloki mikroprogramowego sterowania (BMS) - ogólna struktura i zasady funkcjonowania. BMS z bezwzględnym i względnym sposobem adresacji mikrorozkazów. BMS z możliwością wykorzystania mikropodprogramów. Organizacja pętli w BMS. Naturalny sposób adresacji mikrorozkazów w BMS. Zestaw instrukcji procesora. Omówienie sposobów realizacji rozkazów grupy podstawowej, rozkazów systemowych, obsługujących porty urządzeń zewnętrznych, przekazujących sterowanie, wywołania i powrotów z podprogramów. Struktura i zasady funkcjonowania procesorów CISC i RISC. Typy adresacji operandów (natychmiastowy, bezpośredni, indeksowy, bazowy, indeksowo-bazowy, indeksowo-bazowy ze skalowaniem). Tryb rzeczywisty i chroniony pracy procesora na przykładzie rodziny Intel 80x86. Adresacja komórek pamięci w trybie rzeczywistym. Adres efektywny. Adresacja komórek pamięci w trybie chronionym. Adres logiczny, liniowy i fizyczny. Segmentacja w trybie chronionym. Globalna i lokalna tablica deskryptorów. Organizacja pamięci wirtualnej w oparciu o segmentację. Ograniczenia wielkości segmentu. Określenie wielkości pamięci fizycznej i wirtualnej. Stronicowanie w trybie chronionym. Tablice wskaźników na katalogi tablic stron. Katalogi tablic stron. Tablice stron. Pamięć asocjacyjna. Pamięć podręczna (Cache). Sprzętowa i programowa realizacja stosu
Prowadzący: dr inż. Dariusz Gretkowski
Reprogramowalne systemy cyfrowe
Układy reprogramowalne CPLD i FPGA firmy Xilinx (rodziny XC9500, XC3000, XC4000, XC5200, Spartan, Spartan II, Virtex, VirtexII). Struktury układów, możliwości programowania. Układy reprogramowalne CPLD i FPGA firmy Altera ( rodziny MAX7000, MAX9000, FLEX6000, FLEX8000, FLEX10000, FLEX20000). Struktury układów, możliwości programowania. Języki opisu sprzętu (HDL). Podstawowe elementy języka VHDL (sygnały, zmienne, stałe, jednostki, architektury, procesy, bloki). Opis funkcjonalny, strukturalny i mieszany urządzeń cyfrowych. Zastosowanie instrukcji warunkowych, wyboru i pętli. Zastosowanie instrukcji generacji w strukturach o dużym stopniu regularności. Opisy w VHDL standardowych układów cyfrowych (przerzutniki, liczniki, multipleksery, rejestry etc.). Podzbiór języka VHDL implementowalny w układach reprogramowalnych. Projektowanie bloków sterowania (automatów sterujących) w oparciu o język VHDL. Projektowanie bloków ALU z wykorzystaniem języka VHDL. Opis strukturalny i funkcjonalny ALU. Model procesora (typu RISC) w języku VHDL. Model potokowy procesora (typu RISC) w języku VHDL. środowisko modelowania ActiveHDL. środowisko programowania Xilinx. Struktura środowiska. Zależności pomiędzy poszczególnymi etapami realizacji projektu. Wykorzystanie edytorów: graficznego, tekstowego i FSM do tworzenia projektu w środowisku Xilinx. Struktura plików *.ucf zadających niektóre parametry implementacji. Weryfikacja działania urządzenia przed implementacją (symulacja funkcjonalna) oraz po implementacji (symulacja czasowa). Tworzenie testów.
Prowadzący: prof. dr hab. inż. Krzysztof Wawryn

Podstrona:  1 2 3 4  | Następna | Ostatnia
Strona wygenerowana w: 0.0041899681091309 s, lokalny czas serwera: 2018-06-25 00:33:00